Обратно в полезно

Избор на лизингова компания

В настоящата поредица от  статии ще разгледаме процеса по закупуване на автомобил на лизинг. Следва да уточним, че покупката на лизинг е възможна само за нови и употребявани автомобили отговарящи на определени условия. Тези специални условия за употребяваните автомобили са – възръста на превозното средство да е до 7 години и да не е собственост на физическо лице.

Важно е да се отбележи, че всички официални представителства и вносители на автомобили в България имат сключени преференциални договори с лизинговите компании и така техните клиенти използват изключително преференцални кредитни условия.

Тъй като условията за лизинговане на нов и на употребяван автомобил са различни, то в статията ще бъде правено разграничение между условията за нов и употребяван автомобил.

След като вече сте избрали автомобила, който искате, следва да пристъпите към избора на лизинговата компания. Повечето търговци имат парктиката да работят с определени фирми, чиито услуги предлагат, но на първо място в техен интерес е да продадат автомобила, така че, ако сте достатъчно упорити може вие сами да определите лизинговата компания чрез, която да се осъществи покупката. Не е изключен вариантът и вие директно да се свържете с определен лизинг, след като сте избрали даден автомобил и те да ви съдействат при покупката му на лизинг.

Няколко са факторите, които трябва да се вземат под внимание при избора на лизингова компания – да е част от голяма финансова група, лихвеният процент, първоначалната вноска и остаътчната стойност, таксите за разглеждане на документи, отпускане на кредит, предсрочно погасяване и обслужване. Нека разгледаме по-детайлно всеки един от факторите:

Репутация – Кредитирането и също така в частност лизинговането силно зависи от мащаба на компаниите, следователно колкото по-голяма и известна е дадена компания, толкова по-добри условия пердлага. Почти всички големи банки в България имат свои лизингови подразделения, въпреки, че повечето от тях са под различно име, това не трябва да ви притеснява. И въпреки това, при избора на лизингова компание е хубаво да проверите дали тя има изряден лиценз от БНБ, както и дали е член на Българската асоциация за лизинг.

Лихвен процент – Лихвеният процент е реалнно измерител на цена на кредита (лизинга). Сумата от лихвените плащания представляват оскъпяването на актива за периода на разсрочването му. В общият случай, лихвеният процент на лизинговите компании зависи от два компонента – основния лихвен процент (ОЛП) и твърда надбавка над него. Това означава, че в периоди на ниски основни лихвени проценти (както е в момента), покупката на лизинг е много по-евтина и изгодна. Важно в случая е да следите дали надбавката над над ОЛП е фиксирана за целия срок на лизинга. Друго важно уточнение е, че тази надбавка е различна за нови и употребявани автомобили, като завишението за употребяван е обикновено между 2 и 3%. Имайте предвид, че в почти винаги, лихвени проценти по-ниски от среднопазарните са съмнителен сигнал. В повечето случаи в договора за лизинг е включена клауза, която ви задължава да сключвате застраховка при брокер със завишени тарфни числа, което да компенсира тази по-ниска лихва.

Пръвоначална вноска и остатъчна стсойност – Всчики лизингови компании изискват минимална първоначална вноска, като обикновено за нови автомобили тя е 15%, а за употребявани 25%. При клиенти с по-нисък доказан доход е възможно лизинговата компания да изиска по-висока първоначална вноска с цел да бъде отпуснат кредит с по-ниски месечни погасителни вноски. Остатъчната стойност от своя страна зависи обратнопропорционално със срока на лизингия договор или колкото по-кратък срок изберете, толкова по-висока ще е тя, като обикновено се движи в границите от 5 до 25%. Лизинговият срок за нови автомобили обикновено е до 60м, а за употребявани до 48м, като при тях той зависи от възръста на превозното средство. Правилото е –максималния срок на лизинг е равен на разликата между 7 години и възръста на автомобила (в години), но не по-дълъг от 48 месеца.

Такси – Българските финансови институции са си изградили имиджа на налагащи всевъзможни такси по предлаганите от тях финансовите инструменти, което допълнително увеличава цената на предлаганите услуги. Основните такси, които налагат отвърдените лизингови компании са така наречената административна такса или такса обслужване в размер на 1.5% от финансираната сума, такси за обработка и изпращане на фактури и такса за предсрочно погасяване при юридически лица (по закон финансовите институции не могат да налагат тази такса на физически лица). Въпреки това е добре да следите за наличието на други такси, като такса обслужване на кредита, такса за разглеждане на документи и др.

След като вече знаете, кои са параметрите на лизинга и от какво зависи неговата „цена“, може да направите информиран избор на лизингова компания и да пристъпите към процеса по кандидатстване и покупка на автомобил на лизинг. Също така може видите примерна лизингова схема в нашият лизингов калкулатор и да се ориентирате в размера на вноските, които ще изплащате за избраният от вас автомобил.