Обратно в полезно

Покупка на автомобил на лизинг

Вече сте избрали своят автомобил, както и лизингова компания, която най-добре отговаря на вашите персонални изисквания и възможности (ако все още не сте избрали, прочетете първата статия от породециата), което значи, че следва да се започнете процеса по кандидатстване за лизинг. В настоящата статия ще ви запознаем с процеса по кандидатстване, необходимите документи, видовете лизинг и отпускането му.

Съществуват два основни вида лизинг – финансов лизинг и оперативен лизинг. Поради особеностите и по-ограниченото му пирложение, оперативният лизинг ще бъде разгледам съвсем накратко в края на изложението.

Финансов лизинг

Финансовият лизинг от своя страна се дели на два вида – с авансово заплащане на ДДС и с опция за придобиване, като първият вид се ползва единствено от юридически лица с цел да бъде издадена фактура с цялото начиследно ДДС върху стойността на автомобила. В този случай, кредитополучателя, совен първоначална вноска, следва да заплати авансово и цялото ДДС на автомобила и респективно ще излпаща но-ниски месечни вноски, като в края на периода собствеността върху автомобила, задължително се прехвърля на кредитополучателя.

За физически лица, финансовият лизинг с опция за придобиване, предполага, че след изтичането на срока на лизинга, лизингополучателя може да придобие собствеността върху превозното средство, след изплащането на остатъчната стойност, която както споменахме в предишната статия посветена на лизинга, зависи от срока на договора.

Процеса по кандидатстване за лизинг започва с попълването на искане за лизинг в, което се посочват личните данни на лизингоискателя и параметрите както на сделката (първоначална вноска, срок, остатъчна стойност), така и на автмобила (марка, модел ,цена и др.). В искането за лизинг физическите лица също така попълват данни за работодателя си, месечен доход, семейно положение и други кредитни и некредитни задължения. За юридически лица се взема под внимание финансовите отчети за последните три години.

Необходимите документи за физически лица са лична карта, оферта за автомобила с печат и подпис от доставчика и заверена служебна бележка за доходите през последните 6 месеца. За юридически лица необходимите документи са съдебно решение за регистрация на фирмата, удостоверение за данъчна регистрация, регистрация по БУЛСТАТ; Удостоверение за актуално правно състояние (оригинал), издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето; Заверен от управителя Учредителен акт (дружествен договор, устав) на фирмата и документи за самоличност на представляващите фирмата.

За физически лица на постоянен трудов договор с добра кредитна история, нетния разполагаем месечен доход (след приспадане на данъци, осигуровки и други кредитни задължения) необходим за отпускане на кредит за покупка на автомобил обикновено следва да бъде поне двоен над месечната лизингова вноска.

След като бъдат подадени документите има срок, обикновено около 1 седмица, за разглеждане и одобрение след, което лизингоискателя трябва да подпише лизингов договор и в рамките на още 2 до 3 работни дни да получи своят автомобил.

Важно е да знаете, че договорът за лизинг законово може да бъде прекратен в рамките на 14 дни от датата на подписването му без да дължите неустойки или обезщетения. В такъв случай следва да върнете автомобила и да заплатите съответната лихва за този период.

Друга важна особеност на лизинга е, че рискът от погиване или повреждане на автомобила е за сметка на лизингополучателя, въпреки, че собствеността е все още не лизингодателя. В тази връзка във всички лизингови договори има клаузи относно задължителна застраховка Каско за периода на лизинговия срок.

Оперативен лизинг

Основната характеристика на оперативният лизинг е, че при него в края на периода на ползване, собствеността на актива не се променя, или той по-скоро може да се оприличи на наем. В месечната вноска по оперативния лизинг са включени всички разходи по ползването на автомобила с икзлюение на горивото – наем, обслужване, застраховки и данък. Този вид лизинг се използва предимно от големи компании, които обновяват често своят автопарк. Друга особеност на оперативния лизинг е, че върху месечната вноска се ползва правото на данъчен кредит, дори автомобилът, който е лизингован, да не отговаря на изискванията. Недостатъкът на този вид лизинг е по-високата лихва, както и това, че ползвателя не продобива собствеността в края на срока на договора.

За да придобиете представа за погасителния план при финансов лизинг може да използвате нашият лизингов калкулатор.