Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА

carsonline.bg

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията междуКарсонлайн.БГЕООД, наричано по-долу "carsonline.bg”, от една страна, и Потребителите на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

 

Карсонлайн.БГЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 206104876 със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Красно село, ул. "Хубча" №8, имейл адрес: info@carsonline.bg, телефон: 0888660274.

 

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате Сайта. С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

 

 Настоящият документ съдържа информация за дейността наcarsonline.bg”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

 

Сайтът на дружеството е www.carsonline.bg и всички негови подстраници.

 

 

 УСЛУГИ

Чл. 1. На Сайта Потребителите могат да получават информация относно дейността наcarsonline.bg.

Чл. 2. Чрез контактната форма на Сайта Потребителите могат да отправят запитвания доcarsonline.bgи да започват преговори за сключване на договор.

Чл. 3. Потребителите доброволно споделят личните си данни в контактната форма.

Чл. 4. Единствените задължителни полета в контактната форма са името на Потребителя и неговия имейл. Данните се събират, за да можеcarsonline.bgда отговори на отправеното запитване.

Чл. 5. carsonline.bgизтрива личните данни на Потребителя след изтичане на 12 месечен срок от събирането им.

 

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 6. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта наcarsonline.bg” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат наcarsonline.bgили на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване наcarsonline.bg”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Чл. 7. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите наcarsonline.bg”, „carsonline.bgима правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Чл. 8. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта наcarsonline.bg”.

 

Чл. 9. carsonline.bgсе задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

Чл. 10.  carsonline.bgси запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „carsonline.bgима право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 11.  carsonline.bgсе задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

Чл. 12.  Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведомиcarsonline.bgв срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

Чл. 13.  В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 14.  По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.